REGULAMIN MALINOWA

§1. Postanowienia ogólne

1. Akademia Kreatywnego Rozwoju MALINOWO, zwana dalej Organizatorem, prowadzona jest przez BM5 Bartosz Malinowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartniczej 4 lok. 12 o numerze NIP: 762-100-56-06
2. Organizator oferuje i organizuje:
a/ ogólną salę zabaw – przestrzeń swobodnej zabawy,
b/ kawiarenkę dla rodziców,
b/ zajęcia dla dzieci,
c/ przyjęcia urodzinowe,
d/ warsztaty rodzinne,
e/ warsztaty i zajęcia dla opiekunów,
f/ bale i imprezy.

§2. Wyjaśnienie pojęć

1. Organizator – BM5 Bartosz Malinowski / Akademia Kreatywnego Rozwoju MALINOWO.
2. Prawny opiekun – prawny opiekun dziecka, które korzysta z usług Organizatora
3. Klient – prawny opiekun dziecka lub osoba reprezentująca prawnego opiekuna i działająca w jego imieniu, osoba zamawiająca usługę świadczoną przez Organizatora.
4. Uczestnik – dziecko lub osoba dorosła korzystająca z usług Organizatora.

PRZESTRZEŃ SWOBODNEJ ZABAWY

§1. Zasady uczestnictwa w Przestrzeni Swobodnej Zabawy

1. Przestrzeń Swobodnej Zabawy czynna jest siedem dni w tygodniu, w godzinach otwarcia Akademii. Nie są przyjmowane zapisy. Istnieje możliwość zarezerwowania placu na potrzeby przyjęcia np. urodziny lub przez grupy zorganizowane.
2. Przestrzeń Swobodnej Zabawy przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 m-ca do 6 roku życia.
3. Dzieci do lat 3 wchodzą na teren Przestrzeni Swobodnej Zabawy z dorosłym opiekunem i w trakcie zabawy pozostają pod jego stałą opieką.
4. Dzieci powyżej 3 roku życia mogą pozostać na terenie Przestrzeni Swobodnej Zabawy same, z tym, że opiekun powinien znajdować się na terenie MALINOWA.
5. Jeśli opiekun chce pozostawić dziecko (powyżej 3 roku życia) pod opieką pracowników MALINOWA, zgłasza pracownikowi recepcji takie życzenie i wypełnia stosowny formularz.
6. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Przestrzeni Swobodnej Zabawy osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekun ma obowiązek poinformowania personelu MALINOWA o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).
7. W wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagrożenie dla innych dzieci personel MALINOWA może odmówić przyjęcia dziecka lub odsunąć je od zabawy.

§2. Bezpieczeństwo zabawy

1. Na teren Przestrzeni Swobodnej Zabawy nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podczas zabawy (biżuteria, paski z ostrymi klamrami, okulary itp.).
2. Należy zabezpieczyć przedmioty mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. Organizator nie odpowiada za zniszczenie przedmiotów klienta.
3. W konstrukcji z piłeczkami nie wolno zeskakiwać ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami, wchodzić do góry po zjeżdżalni, wspinać się po wewnętrznych lub zewnętrznych ściankach nie przeznaczonych do tego celu, niszczyć elementów konstrukcji, wystroju wnętrza lub zabawek. Należy zachować bezpieczny odstęp między zjeżdżającymi na zjeżdżalni.

§3. Sprawy porządkowe

1. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Osoby korzystające z Przestrzeni Swobodnej Zabawy wchodzą na plac w skarpetkach, rajstopach lub kapciach.
2. Wszelkie torby, plecaki i reklamówki należy pozostawiać w szatni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Akademii.
3. Ze względów zachowania maksymalnej czystości, na teren Przestrzeni Swobodnej Zabawy nie wolno wnosić jedzenia i picia. Dziecko można nakarmić w Malinowej Kawiarni, która zapewnia odpowiednie krzesełka oraz fartuszki.

§4. Płatności

1. Opłaty za pobyt w przestrzeni swobodnej zabawy pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem. Płatności można dokonać gotówką lub kartą kredytową.

ZAJĘCIA DLA DZIECI

§1. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych dla dzieci

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Na zajęcia przyjmowane są zapisy. Ilość osób w grupie jest ograniczona. W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych.
2. Zapisu na zajęcia może dokonać prawny opiekun dziecka lub osoba Jego reprezentująca zwana dalej Klientem.
3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość ich odrobienia, pod warunkiem poinformowania o nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 19.00, w dniu poprzedzającym zajęcia. Informacje o nieobecności można przekazać poprzez: e-mail malinowo@malinowo.pl, sms +48 500 700 245 lub telefonicznie +48 500 700 245. Odrobienie zajęć następuje w ramach obowiązującego karnetu lub w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia nieobecności, pod warunkiem posiadania aktualnego karnetu. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności poprzez uczestnictwo w równoległej grupie zajęć, na które wykupiono karnet, innych zajęciach, jeżeli w grupie są jeszcze wolne miejsca, zabawę w Przestrzeni Swobodnej Zabawy. Wykupionego karnetu nie można zwrócić. Nie ma możliwości przepisania karnetu na inne dziecko.
4. Dzieci, które mają wykupiony karnet mogą bezpłatnie korzystać z przestrzeni swobodnej przed i po zajęciach w których uczestniczą.
5. W przypadku zakończenia karnetu, nowy karnet należy przedłużyć w ciągu jednego tygodnia od daty jego ustania. W przypadku niewykupienia następnego karnetu na zajęcia w w/w terminie, miejsce nie jest rezerwowane i może być wykorzystane przez inne dziecko.

§2. Uczestnicy zajęć zorganizowanych

1. Prawny opiekun, którego dziecko uczestniczy w zajęciach zorganizowanych zobowiązany jest do wypełnienia Formularza dotyczącego danych dziecka i osób uprawnionych do jego odbioru.
2. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie MALINOWA, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
3. Prawny opiekun oświadcza, że nie ma innych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach. Prawny opiekun oświadcza, że zgłaszane dziecko nie cierpi na schorzenia, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w Formularzu, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w zajęciach.
4. Personel MALINOWA nie odpowiada za wyżywienie dzieci podczas zajęć, chyba że zostanie to określone odrębną umową pomiędzy Organizatorem i prawnym opiekunem.

§3 Płatności

1. Na zajęcia zorganizowane nie są przyjmowane opłaty wpisowe.
2. Klient wybiera najbardziej dogodną dla siebie formę płatności za zajęcia: a/ wykupienie karnetu na cztery kolejne zajęcia (zajęcia raz w tygodniu), b/ wykupienie karnetu na osiem kolejnych zajęć (zajęcia dwa razy w tygodniu), c/wykupienie karnetu na dwanaście kolejnych zajęć, d/wykupienie wejścia jednorazowego na zajęcia – co stanowi 1/3 kwoty karnetu za cztery zajęcia.
3. Przy zakupie drugiego i każdego kolejnego karnetu na zajęcia dla jednego dziecka przyznawany jest rabat w wysokości 5%.
4. Przy zakupie karnetu dla rodzeństwa, na drugi karnet przyznawany jest rabat w wysokości 5%.
5. Rabaty nie sumują się.
6. Osoba, która pierwszy raz uczestniczy w danych zajęciach ma prawo do zajęć pokazowych tj. jednorazowego, bezpłatnego wejścia na te zajęcia.
7. Opłaty za zajęcia pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem. Płatności można dokonać gotówką, kartą kredytową lub przelewem na rachunek bankowy.

§4. Personel

1. Do prowadzenia zajęć Organizator zapewnia personel posiadający niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie.

§ 5. Dane osobowe i wizerunek

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).
2. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć zorganizowanych oraz umieszczania ich na stronie internetowej i w siedzibie Akademii MALINOWO. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować MALINOWO o swojej decyzji na piśmie. MALINOWO niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie.

ORGANIZACJA PRZYJĘCIA URODZINOWEGO

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym terminie, wolnym od prowadzonych przez MALINOWO zajęć, po wcześniejszej rezerwacji.
2. Organizator oferuje dwa rodzaje przyjęć urodzinowych:
a. urodziny w przestrzeni swobodnej zabawy - dla dzieci od 1-5 roku życia,
b. urodziny z pomysłem: tematyczne, indywidualny scenariusz dostosowany do zainteresowań dziecka, ulubionej bajki, bohatera – dla dzieci od 4-11 lat.
3. Program przyjęcia urodzinowego jest przedstawiany Klientowi na życzenie w formie odrębnego dokumentu. Klient decyduje i określa rodzaj, zakres, termin i godzinę przyjęcia.
4. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje program stosowany podczas przyjęcia urodzinowego.

§2. Czas trwania przyjęcia urodzinowego

1. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny zegarowe – zabawa w przestrzeni swobodnej zabawy lub 2,5 godziny zegarowe – zabawa tematyczna. Czas jest liczony od ustalonej wcześniej godziny rozpoczęcia przyjęcia, a nie od godziny przybycia gości.
2. Goście mogą bezpłatnie spędzić czas na zabawie w przestrzeni swobodnej zabawy 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia (czas oczekiwania na gości) oraz 15 minut po jego zakończeniu (czas na pożegnanie).
3. W przypadku przedłużenia przyjęcia pobierana jest opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę urodzinową w wysokości 150 zł.

§3. Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego

1. Rezerwacja terminu powinna zostać dokonana z miesięcznym wyprzedzeniem.
Rezerwacja może zostać dokonana telefonicznie (+48 500 700 245) lub poprzez e-mail: malinowo@malinowo.pl. Podczas rezerwacji należy podać: termin i godziny przyjęcia oraz planowaną liczbę gości, a także wypełnić formularz Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego (dostępny w Akademii MALINOWO). Warunkiem dokonania rezerwacji podanego terminu jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł, płatnego gotówką lub kartą w siedzibie Akademii MALINOWO, bądź przelewem na rachunek bankowy numer:
50 1020 5558 1111 1482 4590 0116 Malinowo, BM5, Bartnicza 4/12, 03-358 Warszawa
Tytuł wpłaty : zadatek na urodziny ; imię i nazwisko dziecka
Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Formularz Zamówienia jest integralną częścią Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego i zostanie podpisany przez Klienta najpóźniej w dniu przyjęcia urodzinowego, przed jego rozpoczęciem.

§4. Uczestnicy uroczystości okolicznościowej

1. Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa jubilata/solenizanta oraz zaproszonych dzieci w przyjęciu urodzinowym. Klient oświadcza, że jubilat/solenizant oraz zaproszone dzieci nie cierpią na schorzenia, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w formularzu Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego (punkt „Uwagi”), które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w przyjęciu.

§5. Płatności

1. Płatność za organizację przyjęcia urodzinowego, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje w dniu przyjęcia, zgodnie z Formularzem Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, zawierającym wszystkie dodatkowo płatne atrakcje.
2. Klient jest zobowiązany podać ostateczną ilość gości najpóźniej na trzy dni przed terminem przyjęcia. Klient reguluje płatność za wskazaną w Formularzu Zamówienia liczbę gości, nawet jeśli w dniu przyjęcia będzie ona mniejsza.
3. W przypadku, gdy ostateczna liczba gości jest większa od planowanej w Formularzu Zamówienia, za każdą dodatkową osobę zostanie pobrana opłata zgodnie z cennikiem.
4. Zamówienia składane w Malinowej Kawiarni przez dorosłych gości przyjęcia Klient reguluje po zakończeniu przyjęcia (każde zamówienie odnotowywane jest przez personel Akademii MALINOWO), chyba że goście sami, na bieżąco uiszczają opłaty.
5. Płatności można dokonywać gotówką lub kartą kredytową w recepcji Akademii lub przelewem na rachunek bankowy przed dniem przyjęcia.

§6. Personel

1. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.

§7. Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego

1. Klient może zrezygnować z przyjęcia pod warunkiem poinformowania Akademii MALINOWO z przynajmniej trzy tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Jeżeli odwołanie przyjęcia urodzinowego nastąpi w terminie trzech tygodni przed ustaloną datą przyjęcia, wówczas zadatek jest zwracany Klientowi w całości, chyba że Organizator poniósł już nakłady finansowe w związku z organizacją przyjęcia np. zostały zakupione materiały niezbędne do jego przeprowadzenia. Jeżeli takie nakłady zostały poniesione wówczas Organizator przedstawi Klientowi dowód zakupu i zwróci pozostałą różnicę.
3. Jeżeli odwołanie przyjęcia urodzinowego nastąpi w terminie krótszym niż trzy tygodnie przed ustaloną datą przyjęcia, wówczas Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku.
4. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin uroczystości okolicznościowej, bez dodatkowych kosztów dla Klienta i Organizatora.
5. W przypadku odwołania uroczystości okolicznościowej z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconego za przyjęcie zadatku.
6. Wykonanie czynności określonej w ust. 5 wyczerpuje roszczenia Klienta na wypadek odwołania uroczystości okolicznościowej przez Organizatora.

§ 8. Dane osobowe i wizerunek

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).
2. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas przyjęcia urodzinowego oraz umieszczania ich na stronie internetowej i w siedzibie Akademii MALINOWO. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować MALINOWO o swojej decyzji na piśmie. MALINOWO niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie.

§9. Siła wyższa

1. Organizator i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w Formularzu Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź.

§10. Postanowienia końcowe

1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.

IMPREZY (WARSZTATY, BALE, INNE)

§1. Zasady uczestnictwa

1. Imprezy odbywają się w wyznaczonym dniu i godzinie. Przyjmowane są zapisy a ilość miejsc jest ograniczona. Na poszczególne imprezy prowadzona jest sprzedaż ograniczonej liczby biletów.

§2. Rezerwacja miejsca

1. Rezerwacja miejsca może zostać dokonana telefonicznie (+48 500 700 245), poprzez sms (+48 500 700 245) lub e-mail: malinowo@malinowo.pl. Podczas rezerwacji należy podać: termin i godzinę imprezy, ilość i wiek uczestników oraz dane kontaktowe.
2. Jeśli na imprezę prowadzona jest sprzedaż biletów, wówczas warunkiem dokonania rezerwacji jest zakup biletu w terminie 7 dni od daty rezerwacji miejsca. Płatność za bilet może zostać uregulowana bezpośrednio w recepcji Akademii MALINOWO lub przelewem na rachunek bankowy numer:
50 020 5558 1111 1482 4590 0116 Malinowo, BM5, Bartnicza 4/12, 03-358 Warszawa
Tytuł wpłaty : nazwa imprezy ; imię i nazwisko uczestnika
Jeśli bilet nie zostanie wykupiony we wskazanym terminie, wówczas rezerwacja jest nieaktualna.
3. Nie ma możliwości zwrotu biletu.

§3. Uczestnicy imprez

1. Prawny opiekun, którego dziecko zostaje pod opieką Akademii MALINOWO i samodzielnie uczestniczy w imprezie, zobowiązany jest do wypełnienia Formularza dotyczącego danych dziecka i osób uprawnionych do jego odbioru.
2. Prawny opiekun oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w imprezie. Prawny opiekun oświadcza, że zgłaszane dziecko nie cierpi na schorzenia, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w Formularzu, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w imprezie.

§4 Płatności

1. Opłata za imprezę pobierana jest najpóźniej w dniu imprezy, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Płatności można dokonać gotówką, kartą kredytową lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 5. Dane osobowe i wizerunek

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).
2. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas imprez oraz umieszczania ich na stronie internetowej i w siedzibie Akademii MALINOWO. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować MALINOWO o swojej decyzji na piśmie. MALINOWO niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie.

PRZEPISY KOŃCOWE

§1. Bezpieczeństwo

1. Personel Akademii MALINOWO jest odpowiednio przeszkolony i uczulony na sprawę bezpieczeństwa dzieci.
2. Dzieci pozostające pod opieką Akademii są rejestrowane i pozostają pod stałą obserwacją personelu.
3. Organizator wdrożył stosowny formularz wypełniany przez prawnego opiekuna, na którym wyznaczone są osoby uprawnione do odbioru dziecka.
4. Obiekt chroniony jest przez agencję ochrony, z której pomocy w każdej chwili można skorzystać.

§2. Sprawy porządkowe

1. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Akademii.

§2. Środki lokalowe i techniczne

1. Organizator posiada odpowiednie pomieszczenia i warunki techniczne do przeprowadzenia zajęć.
2. Wszelkie materiały, produkty i sprzęt używane podczas zajęć mają odpowiednie, wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty i homologacje.
3. Klient zobowiązuje się zapewnić dzieciom odpowiednie obuwie na zmianę (kapcie) lub odpowiednie skarpety antypoślizgowe.
4. Apteczka pierwszej pomocy jest wyposażona w materiały niezbędne do udzielenia pomocy w razie wypadku.
5. Toalety dla dzieci zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt tj. niskie toalety, małe umywalki, suszarkę, przewijak.
6. Toaleta dla dorosłych gości dostosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

§3. Odpowiedzialność

1. Organizator posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Na życzenie Klienta przedstawi do wglądu polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.
2. Prawny opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność za szkody materialne lub szkody na osobach trzecich wyrządzone przez dziecko, w przypadku gdy szkody te nie są spowodowane przez brak należytego nadzoru ze strony personelu Akademii MALINOWO.
3. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez dziecko nie pozostające pod opieką personelu MALINOWA odpowiada prawny opiekun dziecka.
4. Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Organizator dokłada wszelkich starań i zapewnia specjalne fartuszki ochronne, ale nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.

§4. Dane osobowe i wizerunek

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

§5. Jakość usług

1. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług Klient powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń, żądanie Klienta oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia.
3. Klient może dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu wystąpienia wiadomości o zdarzeniu, które jest podstawą zgłoszenia, pod rygorem utraty prawa zgłoszenia w terminie późniejszym.
4. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Klienta na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.

§6. Siła wyższa

1. Organizator nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za brak przeprowadzenia zajęć, jeśli powstała sytuacja została spowodowana czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź.

§7. Postanowienia inne

1. Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez właściwy Sąd powszechny w Warszawie.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Prawny opiekun dziecka / klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
4. Niniejszy regulamin został wdrożony dnia 01.08.2009r. i jest dostępny w Akademii Kreatywnego Rozwoju MALINOWO w Warszawie przy ul. Kondratowicza 4.